Điện thoại Oppo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính OPPO F1/ A35: 450.000

Thay mặt kính OPPO F1 Plus/ R9/ X9009: 600.000

Thay mặt kính OPPO F1S/ A59/ A1601 (CO T, D): 450.000

Thay mặt kính OPPO F3: 500.000

Thay mặt kính OPPO F3 Plus: 500.000

Thay mặt kính OPPO F3 lite: 550.000

Thay mặt kính OPPO F5/CPH1723: 600.000

Thay mặt kính OPPO  F7/ cph1725: 650.000

 

Thay mặt kính OPPO A53: 500.000

Thay mặt kính OPPO A71: 500.000

Thay mặt kính OPPO A83: 550.000

 

Thay mặt kính OPPO NEO 3 / R831K/ R831: 450.000

Thay mặt kính OPPO NEO 5 / R1201/ A31W: 450.000

Thay mặt kính OPPO NEO 7 (A33): 450.000

Thay mặt kính OPPO NEO 9 (A37): 500.000

Thay mặt kính OPPO NEO 9S (A39): 550.000

 

Thay mặt kính OPPO MIRROR 3/ 3001:  450.000

Thay mặt kính OPPO MIRROR 5/ A51W:  450.000

 

Thay mặt kính OPPO R5 (R8106):  550.000

Thay mặt kính OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 600.000

Thay mặt kính OPPO R7S: 600.000

Thay mặt kính OPPO R7 Plus: 600.000

Thay mặt kính OPPO R9 Plus: 650.000

Thay mặt kính OPPO R11: 600.000

Thay mặt kính OPPO R11S: 600.000

 

Thay mặt kính OPPO R1K / R8001/R8007/R1S: 500.000

Thay mặt kính OPPO R801/R803/R805/R811: 450.000

Thay mặt kính OPPO R813 (Piano): 450.000

Thay mặt kính OPPO R815 (Find Clover): 450.000

Thay mặt kính OPPO R817: 450.000

Thay mặt kính OPPO R819 (Find Mirror): 450.000

Thay mặt kính OPPO R821 (Find Muse): 450.000

Thay mặt kính OPPO R827 (Find 5 Mini): 450.000

Thay mặt kính OPPO R829/R1 (BLP567): 450.000

Thay mặt kính OPPO R833T: 500.000

 

Thay mặt kính OPPO JOY 3 (A11W): 450.000

Thay mặt kính OPPO R1001 (JOY): 450.000

Thay mặt kính OPPO R1011 (JOY Plus): 600.000

Thay mặt kính OPPO R2001 (YOYO): 500.000

 

Thay mặt kính OPPO U701: 550.000

Thay mặt kính OPPO U7015/U705 (Find Way): call

Thay mặt kính OPPO U707 (Find Way S): 500.000

 

Thay mặt kính OPPO T29: 550.000

 

Thay mặt kính OPPO X9076 (Find 7):  call

Thay mặt kính OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7):  550.000

Thay mặt kính OPPO X909 (Find 5):  500.000

Thay mặt kính OPPO X905 (Find 3):  500.000

 

Thay mặt kính OPPO N1: 800.000

Thay mặt kính OPPO N1 Mini (N5111): 700.000

Thay mặt kính OPPO N3 (N5206): 800.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình OPPO F1/ A35: 850.000

Thay màn hình OPPO F1 Plus/ R9/ X9009: 1.700.000

Thay màn hình OPPO F1S/ A59/ A1601 (CO T, D): 850.000

Thay màn hình OPPO F3: 1.100.000

Thay màn hình OPPO F3 Plus: 1.300.000

Thay màn hình OPPO F3 lite: 1.100.000

Thay màn hình OPPO F5/CPH1723: 1.200.000

Thay màn hình OPPO  F7/ cph1725: 1.200.000

 

Thay màn hình OPPO A53: 1.100.000

Thay màn hình OPPO A71: 1.000.000

Thay màn hình OPPO A83: 1.100.000

 

Thay màn hình OPPO NEO 3 / R831K/ R831: 850.000

Thay màn hình OPPO NEO 5 / R1201/ A31W: 850.000

Thay màn hình OPPO NEO 7 (A33): 850.000

Thay màn hình OPPO NEO 9 (A37): 850.000

Thay màn hình OPPO NEO 9S (A39): 900.000

 

Thay màn hình OPPO MIRROR 3/ 3001:  900.000

Thay màn hình OPPO MIRROR 5/ A51W:  900.000

 

Thay màn hình OPPO R5 (R8106):  1.800.000

Thay màn hình OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 2.100.000

Thay màn hình OPPO R7S: 1.600.000

Thay màn hình OPPO R7 Plus: 2.600.000

Thay màn hình OPPO R9 Plus: call

Thay màn hình OPPO R11: call

Thay màn hình OPPO R11S: call

 

Thay màn hình OPPO R1K / R8001/R8007/R1S: 1.000.000

Thay màn hình OPPO R801/R803/R805/R811: 900.000

Thay màn hình OPPO R813 (Piano): 900.000

Thay màn hình OPPO R815 (Find Clover): 800.000

Thay màn hình OPPO R817: 900.000

Thay màn hình OPPO R819 (Find Mirror): 800.000

Thay màn hình OPPO R821 (Find Muse):800.000

Thay màn hình OPPO R827 (Find 5 Mini): 850.000

Thay màn hình OPPO R829/R1 (BLP567): 850.000

Thay màn hình OPPO R833T: 850.000

 

Thay màn hình OPPO JOY 3 (A11): 800.000

Thay màn hình OPPO R1001 (JOY): 800.000

Thay màn hình OPPO R1011 (JOY Plus): 1.000.000

Thay màn hình OPPO R2001 (YOYO): 850.000

 

Thay màn hình OPPO U701: 850.000

Thay màn hình OPPO U7015/U705 (Find Way): 900.000

Thay màn hình OPPO U707 (Find Way S): 900.000

 

Thay màn hình OPPO T29: 1.000.000

 

Thay màn hình OPPO X9076 (Find 7):  1.050.000

Thay màn hình OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7):  1.000.000

Thay màn hình OPPO X909 (Find 5):  900.000

Thay màn hình OPPO X905 (Find 3):  900.000

 

Thay màn hình OPPO N1: 1.700.000

Thay màn hình OPPO N1 Mini (N5111): 1.200.000

Thay màn hình OPPO N3 (N5206): 1.700.000