iPAD

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính ipad 1: 600.000

Thay mặt kính ipad 2: 500.000

Thay mặt kính ipad 3: 500.000

Thay mặt kính ipad 4: 500.000

 

Thay mặt kính ipad Air 1: 750.000

Thay mặt kính ipad Air 2: 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.050.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 1: 650.000

Thay mặt kính ipad MINI 2: 650.000

Thay mặt kính ipad MINI 3: 700. 000

Thay mặt kính ipad MINI 4: 800. 000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad Pro (9.7)/Gen5: 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (9.7) (liệt cảm ứng )/Gen5: 1.500.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9): 1.700.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9) 2015 (liệt cảm ứng ): 2.600.000

Thay mặt kính ipad Pro (10.5): 1.400.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (10.5) (liệt cảm ứng ): 3.000.000

Thay mặt kính ipad Gen6: 1.950.000

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 1: 1.200.000

Thay màn hình ipad 2: 1.400.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

 

Thay màn hình ipad Air 1: 2.300.000

Thay màn hình ipad Air 2: 4.600.000

 

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 2.000.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 2.200.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 3.200.000

 

Thay màn hình ipad Pro (9.7)/Gen5: 4.000.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9)(2015) : 4.400.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9)(2017) : 7.200.000

Thay màn hình ipad Pro (10.5): 8.000.000

 

Thay màn hình ipad Gen6: call