ĐIỆN THOẠI LG


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính LG X Power: 600.000

Thay mặt kính LG V10: 700.000

Thay mặt kính LG V20: 800.000

Thay mặt kính LG K7: 550.000

Thay mặt kính LG K10: 550.000

Thay mặt kính LG MAGNA: 550.000

Thay mặt kính LG Nexus 4: 550.000

Thay mặt kính LG Nexus 5: 500.000

Thay mặt kính LG Nexus 6: 950.000

Thay mặt kính LG Nexus 6P: 950.000

Thay mặt kính LG G4: 550.000

Thay mặt kính LG G4 Stylus (Stylo T-Mobile): 700.000

Thay mặt kính LG G4 Stylus 2: 700.000

Thay mặt kính LG G5: 750.000       

Thay mặt kính LG D295: 500.000

Thay mặt kính LG G Pro Lite: 750.000

Thay mặt kính LG G Pro 2: 750.000

Thay mặt kính LG Google Nexus 4: 550.000

Thay mặt kính LG E970: 600.000

Thay mặt kính LG F180/E975: 550.000

Thay mặt kính LG F120 (LTE Tag): 500.000

Thay mặt kính LG F160(LTE 2): 500.000

Thay mặt kinh LG G: 500.000

Thay mặt kính LG VU 2 (F200): 600.000

Thay mặt kính LG GK (F220): 550.000

Thay mặt kính LG G Pro: 700.000

Thay mặt kính LG F7: 600.000

Thay mặt kính LG GX: 750.000

Thay mặt kính LG G Pro 2: 750.000

Thay mặt kính LG G2: 550.000

Thay mặt kính LG G2 ISAI: 700.000

Thay mặt kính LG G3 ISAI: 700.000

Thay mặt kính LG G3A: 800.000

Thay mặt kính LG G3: 650.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình LG X Power: 1.650.000

Thay màn hình LG V10: 1.900.000

Thay màn hình LG V20: 2.250.000

Thay màn hình LG K7: 1.350.000

Thay màn hình LG K10: 1.300.000

Thay màn hình LG MAGNA: 1.200.000

Thay màn hình LG Nexus 4: 1.300.000

Thay màn hình LG Nexus 5: 1.300.000

Thay màn hình LG Nexus 6: 3.700.000

Thay màn hình LG Nexus 6P: 3.700.000

Thay màn hình LG G4: 1.500.000

Thay màn hình LG G4 Stylus (Stylo T-Mobile): 1.800.000

Thay màn hình LG G4 Stylus 2: 2.100.000

Thay màn hình LG G5: 2.200.000   

Thay màn hình LG D295: 1.500.000

Thay màn hình LG G Pro Lite: 1.700.000

Thay màn hình LG G Pro 2: 1.600.000

Thay màn hình LG Google Nexus 4: 1.300.000

Thay màn hình LG E970: 1.400.000

Thay màn hình LG F180/E975: 1.200.000

Thay màn hình LG F120 (LTE Tag): 1.000.000

Thay màn hình LG F160(LTE 2): 900.000

Thay màn hình LG G:1.200.000

Thay màn hình LG VU 2 (F200): 1.400.000

Thay màn hình LG GK (F220): 1.450.000

Thay màn hình LG G Pro: CALL

Thay màn hình LG F7: 1.000.000

Thay màn hình LG GX: 1.600.000

Thay màn hình LG G Pro 2: 1.500.000

Thay màn hình LG G2: 1.200.000

Thay màn hình LG G2 ISAI: 1.500.000

Thay màn hình LG G3 ISAI: 1.500.000

Thay màn hình LG G3A: CALL

Thay màn hình LG G3: 1.400.000


There are no products to list in this category.