ĐIỆN THOẠI NOKIA - MICROSOFT

Thay mặt kính Nokia

..................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính NOKIA 435…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 430…………………500.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 550………………....600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 540…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 530…………………450.000đ

Thay mặt kính NOKIA 535…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 520…………………400.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 650…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 640 XL..……………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 640…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 635…………………400.000đ

Thay mặt kính NOKIA 630…………………400.000đ

Thay mặt kính NOKIA 625…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 620…………………650.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 730…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 720…………………550.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 830…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 820…………………600.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 950 XL……………..900.000đ

Thay mặt kính NOKIA 950…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 930…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 928…………………600.000đ

Thay mặt kính NOKIA 925…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 920…………………500.000đ

Thay mặt kính NOKIA 900…………………600.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA 1520………………..950.000đ

Thay mặt kính NOKIA 1320………………..700.000đ

Thay mặt kính NOKIA 1020………………..600.000đ

 

 

Thay mặt kính NOKIA X2…………………..500.000đ

Thay mặt kính NOKIA XL (1030)………….550.000đ

Thay mặt kính NOKIA X (RM-980)………..450.000đ

 

Thay mặt kính NOKIA N800/N9……………500.000đ

 

 

Thay màn hình Nokia

 ...................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình nokia 435……………………850.000đ

Thay màn hình nokia 430……………………850.000đ

 

Thay màn hình nokia 550………………….1.400.000đ

Thay màn hình nokia 540………………….1.400.000đ

Thay màn hình nokia 530……………………700.000đ

Thay màn hình nokia 535……………………800.000đ

Thay màn hình nokia 520……………………700.000đ

 

Thay màn hình nokia 650………………….2.400.000đ

Thay màn hình Microsoft lumia 640 XL….1.400.000đ

Thay màn hình Microsoft lumia 640………1.200.000đ

Thay màn hình nokia 635…………………….850.000đ

Thay màn hình nokia 630……………………850.000đ

Thay màn hình nokia 625……………………800.000đ

Thay màn hình nokia 620……………………950.000đ

 

Thay màn hình nokia 730………………….1.550.000đ

Thay màn hình nokia 720……………………900.000đ

 

Thay màn hình nokia 830………………….1.500.000đ

Thay màn hình nokia 820………………….1.300.000đ

 

Thay màn hình nokia 950XL………………3.700.000đ

Thay màn hình nokia 950………………….2.500.000đ

Thay màn hình nokia 930………………….1.400.000đ

Thay màn hình nokia 928………………….2.100.000đ

Thay màn hình nokia 925………………….1.250.000đ

Thay màn hình nokia 920………………….1.200.000đ

Thay màn hình nokia 900………………….1.400.000đ

 

Thay màn hình nokia 1520………………...1.800.000đ

Thay màn hình nokia 1320………………...1.200.000đ

Thay màn hình nokia 1020………………...1.300.000đ

 

 

Thay màn hình nokia X2……………………900.000đ

Thay màn hình nokia XL (1030)…………...950.000đ

Thay màn hình nokia X (RM-980)…………750.000đ

 

Thay màn hình nokia N800/N9…………….800.000đ


There are no products to list in this category.