ĐIỆN THOẠI ASUS

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500)………………………500.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D)…………………...500.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551)…………………….550.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (ZC553KL-5.5inh)……………700.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (X008D/ZC520TL/Z01DB-5.2inh)…...700.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 4 (TOOL)………………………………450.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 4.5 (A450/T00Q)………………………450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 (A501/T00J)…………………………350.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 Lite (A502CG)………………………500.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 6 (A601/T00G)………………………..550.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone C (Z007/XC451CG)…………………..450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone GO (ZC500TG/Z00VD-5inh).……….600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO (X014D/ZC451TG-4.5inh)………600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D)……………600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL)……….....600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenpad C (Z170)………………………………650.000

Thay mặt kính Asus Zenpad 7 (Z370)……………………………….700.000

Thay mặt kính Asus Zenpad 8 (Z380)……………………………….1.300.000

 

Thay mặt kính Asus Padfone X mini (PF450)………………………750.000

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF50)………………………………

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF500)……………………………..

 

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME371/K004)……………………..700.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME372/K00E)…………………….750.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 dual sim (ME175KG/K00S/K00Z)..800.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 8 (K016/FE380CG)………………….800.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 8 (FE170CG/K012/K017)…………..650.000

Thay mặt kính Asus Fonepad Note 6 (ME560/K00G)……………..1.100.000

 

Thay mặt kính Asus Memo Pad (K019/FE375CG/ME375)………..800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad (ME172/K0W)……………………850.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 7 (ME176)………………………..1200.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad HD 7 (ME173/K00B)…………….900.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 8 (ME180/ME181/K011/K00L)….800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (K00F/ME102A)………………800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (ME103)……………………….900.000

 

Thay mặt kính Asus Eee Pad Memo  (ME171)…………..………...850.000

Thay mặt kính Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201)………..950.000

Thay mặt kính Asus Eee Pad Transformer (TF101)……………….750.000

 

Thay mặt kính Asus Transformer Book (T100/DK002H)…………700.000

Thay mặt kính Asus Transformer Pad (TF300)………………………….1.100.000

 

Thay mặt kính Asus Transform Pad Infinity (TF700)……………………..1.000.000

 

Thay mặt kính Asus Vivo Tap RT (TF600)……………………….900.000

Thay mặt kính Asus Vivo Tap (TF810)………………………………….900.000

 

Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500)………………………850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D)…………………...850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551)…………………….850.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (ZC553KL-5.5inh)……………1.200.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (X008D/ZC520TL/Z01DB-5.2inh)…...1.200.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 4 (TOOL)………………………………750.000

Thay màn hình Asus Zenfone 4.5 (A450/T00Q)………………………800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 5 (A501/T00J)…………………………700.000

Thay màn hình Asus Zenfone 5 Lite (A502CG)………………………1.000.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 6 (A601/T00G)………………………..800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone GO (ZC500TG/Z00VD-5inh).……….950.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO (X014D/ZC451TG-4.5inh)………950.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL)……….....1.200.000

Thay màn hình Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D)……………1.100.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone C (Z007/XC451CG)…………………..800.000

 

Thay màn hình Asus Zenpad C (Z170)………………………………1.100.000

Thay màn hình Asus Zenpad 7 (Z370)……………………………….1.200.000

Thay màn hình Asus Zenpad 8 (Z380)……………………………….

 

Thay màn hình Asus Padfone X mini (PF450)………………………1.400.000

Thay màn hình Asus Padfone S (PF50)………………………………1.400.000

Thay màn hình Asus Padfone S (PF500)……………………………..

 

Thay màn hình Asus Fonepad 7 (ME371/K004)……………………..1.200.000

Thay màn hình Asus Fonepad 7 (ME372/K00E)…………………….1.200.000

Thay màn hình Asus Fonepad 7 dual sim (ME175KG/K00S/K00Z)..1.200.000

Thay màn hình Asus Fonepad 8 (K016/FE380CG)………………….1.400.000

Thay màn hình Asus Fonepad 8 (FE170CG/K012/K017)…………..1.000.000

Thay màn hình Asus Fonepad Note 6 (ME560/K00G)……………..2.100.000

 

Thay màn hình Asus Memo Pad (K019/FE375CG/ME375)………..1.250.000

Thay màn hình Asus Memo Pad (ME172/K0W)……………………1.500.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 7 (ME176)………………………..

Thay màn hình Asus Memo Pad HD 7 (ME173/K00B)…………….1.300.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 8 (ME180/ME181/K011/K00L)….1.500.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 10 (K00F/ME102A)………………1.800.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 10 (ME103)……………………….1.500.000

 

Thay màn hình Asus Eee Pad Memo  (ME171)…………..………...1.200.000

Thay màn hình Asus Eee Pad Transformer (TF101)……………….1.500.000

Thay màn hình Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201)………..1.700.000

 

Thay màn hình Asus Transformer Book (T100/DK002H)…………1.500.000

Thay màn hình Asus Transformer Pad (TF300)………………………….1.900.000

 

Thay màn hình Asus Transfor Pad Infinity (TF700)……………………..1.000.000

 

Thay màn hình Asus Vivo Tap RT (TF600)……………………….1.800.000

Thay màn hình Asus Vivo Tap (TF810)………………………………….1.800.000


There are no products to list in this category.