ĐIỆN THOẠI LENOVO

Thay mặt kính Lenovo

....................................

 ( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Lenovo PA42 ………………………………..600k

Thay mặt kính Lenovo A2010 ……………………………....650k

Thay mặt kính Lenovo A7010 ……………………………....650k

Thay mặt kính Lenovo A390 ………………………………..550k

Thay mặt kính Lenovo A5000 ………………………………..600k

Thay mặt kính Lenovo A60… ………………………………..600k

Thay mặt kính Lenovo A6000 ………………………………..550k

Thay mặt kính Lenovo A680 ..………………………………..600k

Thay mặt kính Lenovo A800 ..………………………………..650k

Thay mặt kính Lenovo A850 ..………………………………..650k

Thay mặt kính Lenovo A880 ..………………………………..650k

Thay mặt kính Lenovo A7000 ………..……………………....600k

Thay mặt kính Lenovo K900 ……………….………………....700k

Thay mặt kính Lenovo K910 ….……………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo P70A ………………………………....550k

Thay mặt kính Lenovo P700 …………….…………………....650k

Thay mặt kính Lenovo P770 …………….…………………....650k

Thay mặt kính Lenovo P780 .………………………………....600k

Thay mặt kính Lenovo S580 .………………………………....600k

Thay mặt kính Lenovo S60… ………………………………....600k

Thay mặt kính Lenovo S660… ……………………….……....700k

Thay mặt kính Lenovo S720… ………………………………....650k

Thay mặt kính Lenovo S820… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S850… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S880… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S890… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S90… ………………..………………....650k

Thay mặt kính Lenovo S920… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S930… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo S960… ………………………………....700k

Thay mặt kính Lenovo T526… ………………………………....650k

Thay mặt kính Lenovo Tab A1000… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab A3000/Tab 7… …………....……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab A3300… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab A3500… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab A5500… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab A7600… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab S8……… …………………..……....700k

Thay mặt kính Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet….……..……....1100kThay màn hình Lenovo

........................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp ) 

Thay màn hình Lenovo PA42 ………………………………..1150k

Thay màn hình Lenovo A2010 ……………………………....1150k

Thay màn hình Lenovo A7010 ……………………………....00k

Thay màn hình Lenovo A390 ………………………………..800k

Thay màn hình Lenovo A5000 ………………………………..00k

Thay màn hình Lenovo A60… ……….. ……………………..00k

Thay màn hình Lenovo A6000 ………………………………..900k

Thay màn hình Lenovo A680 ..………………………………..900k

Thay màn hình Lenovo A800 ..………………………………..00k

Thay màn hình Lenovo A850 ..………………………………..1100k

Thay màn hình Lenovo A880 ..………………………………..1100k

Thay màn hình Lenovo A7000 ………..……………………....900k

Thay màn hình Lenovo K900 ……………….………………....00k

Thay màn hình  Lenovo K910 ….……………………………....1700k

Thay màn hình Lenovo P70A ………………………………....800k

Thay màn hình Lenovo P700 …………….…………………....1100k

Thay màn hình Lenovo P770 …………….…………………....1100k

Thay màn hình Lenovo P780 .……………………………….... 1100k

Thay màn hình Lenovo S580 .……………………………….... 1100k

Thay màn hình Lenovo S60… ………………………………....800k

Thay màn hình Lenovo S660… ……………………….……....1000k

Thay màn hình Lenovo S720… ………………………………....00k

Thay màn hình Lenovo S820… ………………………………....900k

Thay màn hình Lenovo S850… ………………………………....900k

Thay màn hình Lenovo S880… ………………………………....00k

Thay màn hình Lenovo S890… ………………………………....00k

Thay màn hình Lenovo S90… ………………..………………....2000k

Thay màn hình Lenovo S920… ………………………………....00k

Thay màn hình Lenovo S930… ………………………………....900k

Thay màn hình Lenovo S960… ………………………………....1200k

Thay màn hình Lenovo T526… ………………………………....00k

Thay màn hình Lenovo Tab A1000… …………………..……....00k

Thay màn hình Lenovo Tab A3000/Tab 7… …………....……....1300k

Thay màn hình Lenovo Tab A3300… …………………..……....00k

Thay màn hình Lenovo Tab A3500… …………………..……....00k

Thay màn hình Lenovo Tab A5500… …………………..……....1300k

Thay màn hình Lenovo Tab A7600… …………………..……....00k

Thay màn hình Lenovo Tab S8……… …………………..……....1750k

Thay màn hình Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet….……..……....1800k


There are no products to list in this category.