MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung Tab A (2016)/ T285…………….750K

Thaymặt kính Samsung Tab A / P355…………………….800K

Thay mặt kính  Samsung Tab A / T355…………………….800K

Thay mặt kính  Samsung Tab A / P555…………………….800K

Thay mặt kính  Samsung Tab A / T555…………………….800K

Thay mặt kính  Samsung Tab E / T561……….…..………..800K

Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7500/51……………….650K

Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7300/31……………….650K

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P1000….……………….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P3100….……………….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P5100….……………….650K

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P6200….……………….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P5200/N8000….……….600K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T111 / T110….……..….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T116……… ….……..….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T210 / T211….………….550K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T310 / T311….………….700K

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P600 / P601….………….1050K

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T231 / T230….………….650K

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T331….………………….700K

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325….….700K

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T350  / T351….………….750K

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / N5100( note 8)….….…….750K

Thay mặt kính  Samsung Tab S / T800 / T805….………….1000K

Thay mặt kính  Samsung Tab S / T705………….………….1000K

Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T715…….….………….1000K

Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T815…….….………….1000K

Thay mặt kính Samsung Tab Pro / T900/T905…………….1500K

Thay mặt kính  Samsung Tab Note  Pro / P900/P901/P905….1500K

 

Thay màn hình

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung Tab A (2016)/ T285…………….1700K

Thay màn hình  Samsung Tab A / P355…………………….2100K

Thay màn hình  Samsung Tab A / T355…………………….2100K

Thay màn hình  Samsung Tab A / P555…………………….2100K

Thay màn hình  Samsung Tab A / T555…………………….2100K

Thay màn hình  Samsung Tab E / T561……….…..………..2000K

Thay  màn hình Samsung Tab 1 / P7500/51……………….1600K

Thay màn hình  Samsung Tab 1 / P7300/31……………….1600K

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P1000….……………….850K

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P3100….……………….850K

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P5100….……………….1600K

Thay màn hình Samsung Tab 2 / P6200….……………….850K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P5200/N8000….……….1700K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T111 / T110….……..….950K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T116……… ….……..….950K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T210 / T211….………….950K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T310 / T311….………….1350K

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P600 / P601….………….3400K

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T231 / T230….………….1600K

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T331….………………….1700K

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325….……1800K

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T350  / T351….………….1600K

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / N5100( note 8)….….…….1600K

Thay màn hình  Samsung Tab S / T800 / T805….………….3950K

Thay màn hình  Samsung Tab S / T705………….………….4000K

Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T715…….….………….3500K

Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T815…….….………….3800K

Thay màn hình  Samsung Tab Pro / T900/T905…………….3700K

Thay màn hình  Samsung Tab Note  Pro / P900/P901/P905….3700K


There are no products to list in this category.