ĐIỆN THOẠI LENOVO


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Lenovo PA42: 600.000

Thay mặt kính Lenovo A2010 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo A7010 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo A390 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A5000 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A60: 600.000

Thay mặt kính Lenovo A6000 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A680 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A800 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo A850 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo A880 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo A7000 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo K900 : 700.000

Thay mặt kính Lenovo K910 : 700.000

Thay mặt kính Lenovo P70A : 550.000

Thay mặt kính Lenovo P700 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo P770 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo P780 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo S580 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo S60: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S660: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S720: 650.000

Thay mặt kính Lenovo S820: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S850: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S880: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S890: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S90: 650.000

Thay mặt kính Lenovo S920: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S930: 700.000

Thay mặt kính Lenovo S960: 700.000

Thay mặt kính Lenovo T526: 650.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A1000: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3000/Tab 7: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3300: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3500: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A5500: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A7600: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab S8: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet: 1100.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Lenovo PA42 : 1150.000

Thay màn hình Lenovo A2010 : 1150.000

Thay màn hình Lenovo A7010 : 00.000

Thay màn hình Lenovo A390 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A5000 : 00.000

Thay màn hình Lenovo A60: 00.000

Thay màn hình Lenovo A6000 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A680 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A800 : 00.000

Thay màn hình Lenovo A850 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo A880 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo A7000 : 900.000

Thay màn hình Lenovo K900 : 00.000

Thay màn hình  Lenovo K910 : 1700.000

Thay màn hình Lenovo P70A : 800.000

Thay màn hình Lenovo P700 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo P770 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo P780 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo S580 : 1100.000

Thay màn hình Lenovo S60: 800.000

Thay màn hình Lenovo S660: 1000.000

Thay màn hình Lenovo S720: 00.000

Thay màn hình Lenovo S820: 900.000

Thay màn hình Lenovo S850: 900.000

Thay màn hình Lenovo S880: 00.000

Thay màn hình Lenovo S890: 00.000

Thay màn hình Lenovo S90: 2000.000

Thay màn hình Lenovo S920: 00.000

Thay màn hình Lenovo S930: 900.000

Thay màn hình Lenovo S960: 1200.000

Thay màn hình Lenovo T526: 00.000

Thay màn hình Lenovo Tab A1000: 00.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3000/Tab 7: 1300.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3300: 00.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3500: 00.000

Thay màn hình Lenovo Tab A5500: 1.300.000

Thay màn hình Lenovo Tab A7600: 00.000

Thay màn hình Lenovo Tab S8: 1.750.000

Thay màn hình Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet: 1.800.000


There are no products to list in this category.