ĐIỆN THOẠI HTC

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay măt kính HTC ONE X9………………….700.000

Thay măt kính HTC 10…………………………700.000

Thay măt kính HTC 10 Pro…………….………750.00

Thay măt kính HTC ME………………………..700.000

Thay măt kính HTC Eye (M910)………………600.000

Thay măt kính HTC A9………………………..750.000

Thay măt kính HTC A9S………….…………..750.000

Thay măt kính HTC 8S………………………..500.000

Thay măt kính HTC 8X……………………….500.000

Thay măt kính HTC ONE E8…………………650.000

Thay măt kính HTC E9……………………….650.000

Thay măt kính HTC E9 Plus………………….700.000

Thay măt kính HTC SV (T326E)…………….500.000

Thay măt kính HTC ONE…………………….550.000

Thay măt kính HTC ONE X…….……………550.000

Thay măt kính HTC ONE X+………………..550.000

Thay măt kính HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E)……..550.000

Thay măt kính HTC Butterfly (X920D/PL9910)………..550.000

Thay măt kính HTC Butterfly (X920E)……...550.000

Thay măt kính HTC Butterfly S……………...550.000

Thay măt kính HTC ONE Mini (ONE M7 Mini)….650.000

Thay măt kính HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini)….650.000

Thay măt kính HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140

                    1 SIM : 600.000

                    2 SIM : 600.000

Thay măt kính HTC ONE M8………………650.000

Thay măt kính HTC ONE M9………………650.000

Thay măt kính HTC ONE MAX……………600.000


Thay măt kính HTC Desire 200…………….550.000

Thay măt kính HTC Desire 300…………….550.000

Thay măt kính HTC Desire 310…………….550.000

Thay măt kính HTC Desire 500…………….550.000

Thay măt kính HTC Desire 501…………….600.000

Thay măt kính HTC Desire 510…………….600.000

Thay măt kính HTC Desire 526…………….call

Thay măt kính HTC Desire 600……………..550.000

Thay măt kính HTC Desire 601……………..600.000

Thay măt kính HTC Desire 603……………..700.000

Thay măt kính HTC Desire 606……………..call

Thay măt kính HTC Desire 608……………..600.000

Thay măt kính HTC Desire 609……………..600.000

Thay măt kính HTC Desire 610………...…...600.000

Thay măt kính HTC Desire 616……………...call

Thay măt kính HTC Desire 620………………call

Thay măt kính HTC Desire 625……………....call

Thay măt kính HTC Desire 626………………550.000

Thay măt kính HTC Desire 700………………call

Thay măt kính HTC Desire 728……………….call

Thay măt kính HTC Desire 816 (816W)……...550.000

Thay măt kính HTC Desire 816G (816H)…….550.000

Thay măt kính HTC Desire 820…..……….…..550.000

Thay măt kính HTC Desire 826……………….650.000

 

 

Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HTC ONE X9………………….1.400.000

Thay màn hình HTC 10…………………………1.800.000

Thay màn hình HTC 10 Pro……………….……1.800.000

Thay màn hình HTC ME………………………..1.300.000

Thay màn hình HTC Eye (M910)………………1.400.000

Thay màn hình HTC A9………………………..2.800.000

Thay màn hình HTC A9S………………….…..1.600.000

Thay màn hình HTC 8S………………………..700.000

Thay màn hình HTC 8X……………………….800.000

Thay màn hình HTC ONE E8…………………1.200.000

Thay màn hình HTC E9……………………….1.200.000

Thay màn hình HTC E9 Plus………………….1.500.000

Thay màn hình HTC SV (T326E)…………….900.000

Thay màn hình HTC ONE…………………….850.000

Thay màn hình HTC ONE X…….……………850.000

Thay màn hình HTC ONE X+………………..850.000

Thay màn hình HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E)……..950.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920D/PL9910)………..1.100.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920E)……...1.150.000

Thay màn hình HTC Butterfly S……………...1.150.000

Thay màn hình HTC ONE Mini (ONE M7 Mini)….1.100.000

Thay màn hình HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini)….1.600.000

Thay màn hình HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140)

                    1 SIM : 1.050.000

                    2 SIM : 1.050.000

Thay màn hình HTC ONE M8………………1.100.000

Thay màn hình HTC ONE M9………………1.300.000

Thay màn hình HTC ONE MAX……………1.300.000

 

Thay màn hình HTC Desire 200…………….900.000

Thay màn hình HTC Desire 300…………….900.000

Thay màn hình HTC Desire 310…………….950.000

Thay màn hình HTC Desire 500…………….950.000

Thay màn hình HTC Desire 501…………….950.000

Thay màn hình HTC Desire 510…………….1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 526…………….950.000

Thay màn hình HTC Desire 600……………..950.000

Thay màn hình HTC Desire 601……………..1.450.000

Thay màn hình HTC Desire 603……………..1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 606……………..1.300.000

Thay màn hình HTC Desire 608……………..1.400.000

Thay màn hình HTC Desire 609……………..1.1100.000

Thay màn hình HTC Desire 610………...…...1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 616……………...1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 620………………1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 625……………....1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 626………………950.000

Thay màn hình HTC Desire 700………………1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 728……………….1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 816 (816W)……...1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 816G (816H)…….1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 820…..……….…..1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 826……………….1.200.000


There are no products to list in this category.